Στους στόχους μας είναι και η οργάνωση, υλοποίηση, συμμετοχή ή αυτοτελής διαχείριση προγραμμάτων επαγγελματικής ή επιστημονικής κατάρτισης ή επιμόρφωσης.

Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται κατεξοχήν σε φοιτητές, ειδικευόμενους και επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής και σωματικής υγείας (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, ιατρούς, νοσηλευτές, λογοθεραπευτές κ.ο.κ) ή παιδαγωγούς (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμμετέχοντες σε προγράμματα αγωγής υγείας, ειδικούς παιδαγωγούς κ.ο.κ).

Τα παραπάνω προγράμματα/σεμινάρια είναι επιπέδου μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και παρέχουν εξειδικευμένη θεωρητική και πρακτική γνώση υψηλής στάθμης με έμφαση σε θέματα ψυχικής και ψυχοσωματικής υγείας.

Στην παρούσα αρχική φάση η έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση επιστημόνων ψυχική υγείας (ιατρών και ψυχολόγων) στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία σε στενή συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία για τη Γνωστική και τη Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία.