Στους στόχους μας είναι και η διεξαγωγή ερευνών ή εκπόνηση μελετών, ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων.

Η οργάνωση, υλοποίηση, συμμετοχή ή αυτοτελής διαχείριση εθνικών και κοινοτικών ερευνητικών προγραμμάτων αποτελεί έναν άλλο σχετικό με την έρευνα στόχο.